Introductie PaginaStichting Behoud Petruskerk - Doelstelling Stichting

Doelstelling Stichting Behoud Petruskerk

De Stichting tot Behoud Petruskerk en omgeving Oud-Sloterdijk (verder te lezen als SBP) is opgericht op 27 mei 1968 naar Nederlands recht voor onbepaalde duur. SBP is statutair gevestigd te Amsterdam en is een rechtspersoon zonder winstoogmerk.

De statuten van SBP zijn laatstelijk gewijzigd op 13 april 1987 t.o.v. notaris M.J. Sypkens te Amsterdam. Volgens de statuten luidt het doel van de SBP:

Het in goede staat houden van de in het voormalige Sloterdijk gelegen Petruskerk met naaste omgeving, ten einde dit kerkgebouw met naaste omgeving, zowel in het algemeen als in het plaatselijk belang, als historisch moment te doen voortbestaan. Tot de wijzen waarop deze doelstelling gebruik van het gebouw wordt nagestreefd behoort het beschikbaar stellen voor kerkelijke bijeenkomsten. Het gebruik van het kerkgebouw wordt echter niet beperkt door het eerst genoemde, doch kan zich uitstrekken tot alle andere doeleinden zoals manifestaties op cultureel, maatschappelijk, sociaal en wetenschappelijk gebied.

De praktische invulling van de exploitatie van de Petruskerk sinds 1 maart 1992 wordt als volgt ingevuld. De opbrengsten worden direct aangewend voor de restauratie en onderhoud van de diverse onderdelen van de SBP. Uitgezonderd de bouwkundige zaken worden alle activiteiten van de SBP door vrijwilligers gedaan.

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter de heer J.J. de Vries (links) en penningmeester de heer W.B.A. van der Meulen (rechts). Het onderhoud van het kerkhof wordt vanuit het bestuur geregeld door de heer P. Riemer.

Status complex Petruskerk. Algemene inventarisatie:

In 1990 is de grote restauratie van het complex begonnen. Alle gebouwen en het kerkhof zijn gerestaureerd. De kerk is sinds 1991 officieel "Huis der Gemeente" van de Stadsdeel West.

Vele personen trouwen hier zowel burgerlijk als kerkelijk, wat al meer dan 300 jaar gedaan wordt. Op zondag (om de 14 dagen) worden er weer kerkdiensten gehouden, er vinden tentoonstellingen en recepties plaats en het kerkhof wordt weer voor zijn oude bestemming gebruikt.

Bovendien gebruiken koren de kerk voor uitvoeringen. Ook werkvergaderingen, seminars, workshops e.d. worden in de Petruskerk en Consistorie gehouden. De Stichting Behoud Petruskerk richt zich ook op de spreekwoordelijke omgeving. Een verzoek tot plaatsing van het resterende deel van de Spaarndammerdijk op de lijst van de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is door de Stadsdeel West gehonoreerd.

Er valt nog veel te behouden in de toekomst.

Voor verdere informatie zijn wij aangesloten bij:

Trouwen in de Petruskerk
Evenementen in de Petruskerk
Stichting Behoud Petruskerk